Kenniscentrum Innovatie Van Zorgverlening  thumbnail

Kenniscentrum Innovatie Van Zorgverlening

Published Dec 09, 23
7 min read


Dan hebben we weer een nieuwe Minister die heel gemotiveerd is om dat te doorbreken. De hele Kamer wil dat ook, terwijl deze commissie bekend staat om haar heftige debatten, maar we zijn het hierover niet met elkaar oneens. We willen allemaal af van die vijfminutenregistratie - gedicht over zorgverlening. We kennen allemaal de grote gemene deler

En misschien is de vraag waarom de verzekeraars altijd met registratie komen als controlemechanisme - kenniscentrum innovatie van zorgverlening. Waarom versterken we niet de inspectie om te controleren of die geldpakketjes goed besteed zijn? De palliatieve terminale zorg is al een probleem sinds 2015, sinds de overheveling van de wijkverpleging of de wijkziekenverzorging naar de Zorgverzekeringswet; het kijken met de geldbril

Stervende mensen worden signalen genoemd. De hele Kamer wil dat niet. De hele Kamer wil dat mensen kunnen kiezen waar zij willen sterven; hetzij thuis, hetzij in het ziekenhuis of in een hospice. We zitten weer in een kringetje en er gebeurt niks. Voorzitter. Mijn cri du coeur is om die dingen waarover de hele Kamer het unaniem eens is, alstublieft in deze regeerperiode structureel op te lossen.

Dan nu de reactie van de Minister. Ik vraag aan de Kamerleden om de interrupties te beperken en kort te houden, want we hebben nog tien hele minuten. Minister : Voorzitter. az zorgverlening. Eigenlijk hebben we nog maar negen minuten, dus ik ga rap van start en ik ga niet memoreren welke toezeggingen er al zijn gedaan, waarvan jullie hebben gezegd blij te zijn dat zij zijn toegezegd

Ik ga alleen nog in op de openstaande vragen. De eerste vraag is wanneer ik met de brief over de ongecontracteerde zorg kom. Ik hoop dat we ergens in april dat hoofdlijnenakkoord kunnen sluiten, of misschien een maand later. Ik denk dat ik er in maart-april uit moet zijn, wat die spade dieper dan tot dat moment heeft opgeleverd en welke opties er zijn om aan knoppen te draaien om iets te doen aan het ongewenste deel van de ongecontracteerde zorg.

Thuisverpleging Ms - Zuster In Huis

Dat is wel een heel strakke planning, maar met alle aanmoedigingen die zojuist zijn uitgesproken, denk ik wel dat wij heel hard kunnen werken (zeker financiële zorgverlening b.v.). Zo is het ook. Wij gaan het gewoon doen. Ten tweede is gevraagd door Groen, Links naar het verlengen van het actieplan dementie. Dat had u inderdaad impliciet goed begrepen

We staan eigenlijk nog maar aan het begin. Er is ook gevraagd of het praktijkteam kan worden ingezet bij schottenzaken. Ja, het praktijkteam is bezig met dat type vragen over zorg op de juiste plek. Over meerjarencontracten werd volgens mij meer een bevestiging gevraagd. Ja. Over geestelijke verzorging wordt gevraagd om de voorlichting vanuit VWS in ieder geval goed te laten zijn.

D66 vraagt wanneer zij iets meer hoort over casemanagement, zodat zij daar iets meer zicht op krijgt. Ik denk dat dit bij de inkoopmonitor zal moeten zijn, die op 1 april komt (zorgverlening de leijgraaf b.v). Tegen de zomer komt er nog nadere informatie waar de NZa nu achteraan gaat; over wachtlijsten bij casemanagement

Over dat pamflet heb ik net toegezegd dat ik daar heel serieus naar ga kijken. Dan wilt u weten wanneer ik daar bij de Kamer op terugkom, en u heeft gelijk - zeker financiële zorgverlening - bewindvoering - hoofdkantoor, de steiger, almere. Om mezelf enige ruimte te gunnen zeg ik dat ik er in april op terugkom bij de Kamer. Ik denk dat ik het bij een andere brief zal voegen, om het op een handige manier in te passen

Daar ben ik altijd toe bereid, dus ook in dit geval, maar in het algemeen geldt dat het aan verzekeraars en aanbieders is om een dekkend tarief overeen te komen. Er gelden maximumtarieven die door de NZa worden vastgesteld. Als het niet passend is binnen dat integrale tarief, dan zijn er vaak andere zorgvormen die zo lekker passen binnen dat integrale tarief dat op het niveau van de instelling zelf een gat bij het een door het ander kan worden dichtgelopen.

Complementaire Zorg In De Palliatieve Zorgverlening Boek

Als de dingen die duurder zijn dan dat integrale tarief vervolgens aanvullend in rekening moeten worden gebracht, heb je de facto geen integraal tarief meer - multidisciplinaire zorgverlening. Dat maakt wel dat ik mij op voorhand niet heel erg kan mengen in die discussie, maar ik wil wel vragen aan de NZa om even na te gaan wat hier eigenlijk speelt

Met die boodschap ga ik die vraag even voorleggen aan de NZa. Mevrouw (D66): Ik had ook nog een vraag gesteld over de sociale benadering, over de uitvoering van de motie en de pilots. Ik vind het prima als de Minister daar op een ander moment op terugkomt, maar ik vroeg me af hoe het staat met de uitvoering.

We hadden ook een verzoek om uit te breiden naar meer gemeentes, om daarvan te leren - ethische en juridische aspecten in de zorgverlening. Kan de Minister daar in een afzonderlijke brief op terugkomen? Minister : Ik heb volgens mij toegezegd aan mevrouw Ellemeet om daar bij het programma Langer Thuis op terug te komen. Dat is gelukkig niet het enige goede voorbeeldDat geeft aanleiding tot het kiezen van een veel socialere benadering van dementie, waarbij ondersteuning van mantelzorg uit de gemeentelijke zorg en casemanagement dementie, als zorg in het kader van de Zorgverzekering, bij elkaar komen. stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen. Bij het programma Langer Thuis kom ik er graag op terug hoe dat te stimuleren en hoe daarvan te leren

Dit was een motie die Kamerbreed is aangenomen, dus ik wil dit wel herkennen in het stuk. Minister : Daar ga ik voor zorgen. Dat komt goed. Met de afzender erbij, onderstreept, in een ander kleurtje. Komt goed. Palliatieve zorg Verrebroek. Dan ga ik naar de vragen van het CDA. Het CDA heeft gevraagd naar nachtzorg en intensieve kindzorg

Thuisverpleging - Cm

Voor de rest moeten we het stelsel even zijn werk laten doen. Ik heb geen aanleiding om te denken dat er daadwerkelijk zorg is op deze punten, maar laat ik dat voor de zekerheid nog even nagaan. We weten het heel precies voor casemanagement dementie. focus financiële zorgverlening. Bij signalen dat er bij de wijkverpleging onvoldoende gecontracteerd was, zijn we dat altijd nagegaan bij de NZa

Of dat speelt bij de genoemde onderwerpen zal ik nagaan. Als het antwoord is dat we daarover nooit signalen krijgen, dan zou ik willen voorstellen om niet allerlei monitoringssystematieken op te tuigen, want dan maken we vooral Excel heel gelukkig. Dan de accountants. Het is inderdaad zo dat accountantscontrole tot administratieve lasten kan leiden.

Maar vaak is het wel zo dat er in de contractering aanleiding toe is gegeven (zeker financiele zorgverlening reviews). Als er doelstellingen of prestatievereisten worden afgesproken die je alleen maar kunt controleren door heel erg te turven, moet je het de accountant niet kwalijk nemen dat hij daarnaar vraagt, want dat had je zelf afgesproken

Dat kan altijd (zorgverlening pgz boxmeer). Het lucht ook heel erg op om dat te doen, maar het komt niet altijd door de accountants zelf dat zij zo op dat geturf moeten letten. Ja, we moeten hen betrekken bij het verminderen van de administratieve lasten, al was het maar omdat zij in onze contracten kunnen aanwijzen waar andere afspraken moeten worden gemaakt om een relaxter controleregime te hebben

Klopt het dat de casemanager wegvalt? Nee, dat geldt echt als overbruggingszorg - sociale zorgverlening. Je kunt de casemanager gewoon voortzetten tot het moment van opname. Daar zit wel een grens aan, maar die heeft ermee te maken of je heel lang moet wachten op het verpleeghuis wat jouw specifieke voorkeur heeft. Dan kan er weleens overbruggingsingewikkeldheid in zitten, maar ook dat is vrijwel altijd oplosbaar

Het Baken ZorgverleningOp de vraag of die indicatie ook door mbo'ers is vast te stellen is het antwoord nee. Er geldt een hbo-eis bij de indicatiestelling, omdat je het hele systeem moet kunnen overzien. Mevrouw Dijksma onderstreept nog maar eens waarom het inderdaad belangrijk is om dat kwaliteitskader te blijven volgen. Zij zegt dat de Minister ook verantwoordelijk is voor het stelsel, dus als het kwaliteitskader maar niet geboren wordt, moet je er zelf achteraan.

Mij wordt verteld dat het kwaliteitskader eind maart, begin april te verwachten is en dat het zelfs per 1 april zou kunnen worden ingeschreven. Dat is de verwachting die wordt uitgesproken (lev zorgverlening het baken). Er is vooralsnog geen reden om daaraan te twijfelen, maar het is ook waar dat zij nog niet klaar zijn

Latest Posts

Camerabeveiliging

Published Apr 29, 24
7 min read

Wassenaarse Zorgverlening

Published Dec 21, 23
2 min read